CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Publications in the official gazette of Andorra (BOPA)

Logo La Vall Associats àrea Gestoria i Immobiliària

Publications in the official gazette of Andorra (BOPA)

In this space you will find all the official publications of the BOPA of Andorra and that may be of your interest. You can view documents relating to all the procedures that we can carry out and therefore, can help you on an advisory and informative level.


January 2018

Decret pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus al consum (IPC) de l'any 2017, per a Andorra.

Decret on s'aprova incrementar el salari mínim interprofessional un 1,5% i fixar-lo per al 2018 en l'import de 5,80€/hora.


Desembre del 2015

Decret pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs.


11 de maig del 2015

Decret legislatiu del 29/4/2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Decret legislatiu del 29/4/2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.

Decret legislatiu del 29/4/2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Decret legislatiu del 29/4/2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmisssions patrimonials immobiliàires.

Decret legislatiu del 29/4/2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 juny, de l'impost general indirecte.


30 de gener del 2015

Llei 47/2014, del 18 de desembre, d'arbitratge del Principat d'Andorra.

Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'embargament.

Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.

Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort.

Decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT).

Decret pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.


21 de gener del 2015

Llei 42/2014, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Decret pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus al consum (IPC) de l'any 2014, per a Andorra.

Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació dels jocs d'atzar.

Do you like it? Share it!