CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Declaració IRPF 2023 a Andorra

Novetats de la campanya de l'IRPF 2023 a Andorra

El passat 1 d’abril de 2024, es va iniciar el període per presentar la declaració voluntària de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2023 a Andorra i que finalitzarà el dilluns 30 de setembre de 2024.

NOVETATS:

Cal destacar que en relació a la campanya de 2023, en la publicació al BOPA del 26 de febrer de 2024 de la Llei 1/2024 sobre el pressupost per a l’exercici del 2024, en la seva disposició final dotzena, es va modificar la disposició addicional de la Llei 30/2007 del 20 de desembre de la comptabilitat dels empresaris i que ha quedat redactada com segueix:

 “Disposició addicional

  1. Tots els empresaris, siguin persones físiques o jurídiques, estan obligats a dipositar els comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats Mercantils, en el lloc, el termini i la forma que es determinen reglamentàriament.
  2. Els empresaris, persones físiques, amb una xifra anual d’ingressos total inferior a 150.000 euros i amb independència del mètode de determinació de la base de tributació al qual s’acullen, de forma excepcional no tenen l’obligació de dipositar, durant l’any 2024, els comptes anuals de l’exercici iniciat l’1 de gener del 2023.
  3. Els empresaris, persones físiques, per als exercicis en els quals s’hagin acollit al mètode de determinació objectiva dels rendiments de les activitats econòmiques previst a l’article 17 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i sempre que la seva xifra anual d’ingressos total sigui inferior a 150.000 euros, resten exclosos, a partir de l’exercici iniciat l’1 de gener del 2024, de l’obligació de dipositar els comptes anuals.
  4. A l’efecte del control administratiu dels supòsits d’exclusió del dipòsit de comptes establerts en l’apartat 3, l’Administració tributària reporta prop del Registre del Dipòsit de Comptes –a la finalització del període voluntari de declaració de l’IRPF– els obligats tributaris acollits al mètode de determinació objectiva dels rendiments de les activitats econòmiques previst a l’article 17 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a aquell exercici i que hagin presentat la corresponent declaració de l’impost en què s’informa d’una xifra anual d’ingressos total de les activitats econòmiques inferior a 150.000 euros.”

 Això suposa que els empresaris persones físiques que no superin el llindar dels 150.000 euros, no hauran de dipositar els comptes fins al 2025 i per als que estan sota el règim de determinació objectiva ja no ho hauran de fer més fins a nova ordre o modificació de la Llei.

No obstant, això no eximeix als empresaris persones físiques de dur a terme la comptabilitat pel seu compte ja que només s’eximeix la seva presentació davant l’Administració.

Altres aspectes a tenir en compte per a la campanya de l'IRPF 2023 a Andorra

Per la campanya del IRPF de l’any 2023, cal destacar el fet que en aquest exercici, i amb la pujada dels tipus d’interès, algunes entitats bancàries hagin remunerat als seus clients pel sol fet de domiciliar la seva nòmina o obrir un compte bancari amb elles.

Per aquest motiu, excepte si l’obligat tributari ha optat per la no retenció d’aquest interessos mitjançant el model 345, les entitats bancàries estant obligades a practicar una retenció sobre aquests interessos.

D’aquest fet en resulta que al moment de presentar la declaració del IRPF de 2023, ens podem estar oblidant de reclamar aquestes retencions a la DTF.

Per això és important sol·licitar a les vostres entitats l'informe fiscal de l’any 2023 per tal de verificar si estem afectats per aquestes retencions i si tenim dret a recuperar-les.

Des de La Vall Associats us pot ajudar a realitzar la vostra declaració per tal de no oblidar cap aspecte important.

Fes que se sàpiga!