CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Blanqueig de diners a Andorra

Canvis importants en la prevenció i lluita contra el blanqueig de diners a Andorra

Font: bopa.ad

La prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme són una prioritat nacional que comporta l’adopció d’iniciatives legislatives de manera periòdica considerant l’evolució dels estàndards adoptats pels organismes internacionals, com el GAFI i el Moneyval, i els compromisos de transposició de normativa de la Unió Europea que deriven de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

En compliment d’aquests compromisos, aquesta Llei i el desenvolupament reglamentari corresponent incorporen a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE -5a Directiva europea-.

Addicionalment, han estat considerades les recomanacions del GAFI i les observacions del Moneyval en els procediments d’avaluació periòdica del sistema andorrà de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme. En particular, s’ha considerat l’actualització de la Recomanació 15 del GAFI, relativa a les mesures de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme en l’àmbit de les noves tecnologies, que va tenir lloc amb posterioritat a l’aprovació de la 5a Directiva europea, ampliant l’àmbit dels subjectes obligats als proveïdors de serveis vinculats a tot tipus d’actius virtuals sense limitació als proveïdors de serveis de canvi de monedes virtuals per monedes fiduciàries i de serveis de custòdia de moneders electrònics.

Aquesta Llei està estructurada en 24 articles que modifiquen la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i sis disposicions finals.

Entre les modificacions que deriven de la 5a Directiva europea són particularment destacables les següents:

  1. S’hi incorporen com a subjectes obligats els proveïdors de serveis d’actius virtuals. La Llei delimita l’abast dels actius virtuals d’acord amb els criteris del GAFI, més amplis que els previstos a la dita Directiva.
  2. Es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, en el Registre d’Associacions i en el Registre de Fundacions, i s’elimina la necessitat que les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim.
  3. Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats. Les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra declaren en aquest Registre les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat.
  4. Es regula específicament l’accés a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra. La UIFAND i altres autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats accedeixen a la informació i la documentació notarial i cadastral que pugui identificar els propietaris de béns immobles en territori andorrà.

Les modificacions de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada fan referència als seus beneficiaris efectius i al Dipòsit de comptes.

Les modificacions de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris fan referència a l’estructura dels models abreujats dels comptes anuals així com a l’aprovació i dipòsit dels comptes anuals. Així doncs, s’estipula que: “Tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, en el lloc, el termini i la forma que es determini reglamentàriament. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de responsabilitat limitada es regeixen per la seva legislació específica” i per tant s’ha eliminat el llindar dels 150.000,00€ de xifra de negoci, per sota dels quals els empresaris persona física no havien de dipositar comptes anuals.

Trobareu tota la informació de totes aquestes modificacions clicant AQUÍ.

 

Fes que se sàpiga!