CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Tipus de gravamen aplicable a determinats supòsits d’arrendament de béns immobles

Comentaris a la consulta vinculant 197/2021 en relació al tipus de gravamen aplicable a determinats supòsits d’arrendament de béns immobles

El passat 2 de febrer de 2021 va sortir publicada la resolució a la consulta vinculant 197/2021 relacionada amb tipus de gravamen aplicable a determinats supòsits d’arrendament de béns immobles.

Us podeu descarregar la consulta vinculant clicant AQUÍ.

Tal i com està resolta la consulta s’esvaeix el dubte relacionat amb les qüestions del sotsarrendament que pot aplicar una societat o una empresa quan el soci únic, per exemple, utilitza el seu apartament per ubicar el seu comerç.

La resolució exposa clarament que per a poder aplicar el tipus súper reduït del 0% cal que l’arrendament estigui destinat exclusivament per a ús d’habitatge.

Això pot comportar actualment moltes modificacions en aquelles empreses (ja siguin societats o persones físiques amb activitat econòmica) que ubiquin el comerç al seu lloc d’habitatge ja que automàticament per aquesta consulta hauran de rebre una factura per part del seu arrendador que apliqui el tipus de gravamen general del 4,5% i en cas que no s’estigui fent l’arrendador estaria en fals en quan a l’autoliquidació del IGI (veure exemple 6).

Tanmateix, a la part final de la consulta s’exposa una informació molt important; "en cas que una societat afecti parcialment o totalment l’immoble arrendat a una activitat econòmica o bé el destini al sotsarrendament, el tipus de gravamen aplicable a la totalitat de l’arrendament serà el general, del 4,5%".

Per tant, si la societat arrendadora volgués sotsarrendar part de la seva vivenda al seu soci per habitatge, ni que tingui l’exclusivitat d’habitatge, l’operació serà considerada al tipus general del 4,5% i no del 0%.

Per aquest motiu, el Departament de Tributs i Fronteres indica clarament que per acreditar l’usuari final de l’arrendament, ha d’existir un contracte d’arrendament on s’especifiqui  qui farà ús de l’habitatge.

En quin cas no s’hauria de repercutir l’IGI per aquest concepte?

Un cas clar en el qual no caldria repercutir l’IGI seria en el cas que la persona o societat no estigués subjecta al IGI segons l’article 5.4 de la Llei 11/2012 en el que l’empresari o professional no arribés als 40.000 euros d’ingressos  anuals per la seva activitat econòmica.

Exemples d'aplicació del tipus de gravamen aplicable a determinats supòsits d’arrendament de béns immobles

Exemple 1

Un propietari lloga el pis a un empresari per ubicar el comerç i la seva vivenda.

Exemple de tipus de gravamen


Exemple 2

És la mateixa situació que l'exemple 1 però l’empresari factura menys de 40.000€/any. Està subjecte a l’article 5.4.

Exemple de tipus de gravamen


Exemple 3

Un propietari lloga el pis a una societat que, al seu temps, la sotsarrenda al seu soci per a ús exclusiu d’habitatge.

Exemple de tipus de gravamen


Exemple 4

La societat lloga el seu pis al seu soci per a ús exclusiu d’habitatge.

Exemple de tipus de gravamen


Exemple 5

El soci lloga una part del seu pis a la societat per ubicar el comerç*.

Exemple de tipus de gravamen*sempre i quan estigui subjecte segons art.5.4


Exemple 6

Un propietari lloga el pis a un empresari per a ús d’habitatge i aquest el sotsarrenda a la seva societat.

Exemple de tipus de gravamen

Fes que se sàpiga!

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari