CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Tributació de l’IRNR per a lloguers a Espanya de residents andorrans

Com tributar l'IRNR del lloguer d'un immoble situat a Espanya?

En el post anterior, vam estudiar el cas general quan un no resident disposa d’una vivenda no habitual en territori espanyol per ús propi i varem veure quines en serien les seves implicacions a l'hora de declarar l'IRNR a Espanya.

En aquest cas explicarem quin és el procediment que s’hauria de seguir quan estem arrendant una vivenda situada a Espanya a un tercer i pel qual percebem una renda per capital immobiliari. En paraules més planeres, som propietaris d’una residència a Espanya i l’hem llogada a un tercer.

Quan l'immoble hagi estat objecte d'arrendament, la renda gravable vindrà determinada per la totalitat dels rendiments meritats sense que puguem descomptar les despeses.

Els rendiments obtinguts hauran d'integrar-se a la base imposable del contribuent segons siguin exigibles o cobrats en cas que es produeixi el pagament per anticipat.

Aquests rendiments, vindran aplicats al mateix tipus de gravamen per als no residents fora de la Unió Europea, és a dir, el 24% sobre els rendiments bruts.

Quin seria el termini de presentació de l'IRNR en aquest cas?

En principi les rendes gravades obligarien a presentar una declaració mensual, no obstant això, si aquestes rendes compleixen els 4 requisits següents podran agrupar-se en declaracions trimestrals:

  1. Que siguin del mateix tipus.
  2. Que provinguin del mateix pagador.
  3. Que els hi sigui aplicable el mateix tipus de gravamen.
  4. I que hagin estat originades pel mateix immoble.

Si les rendes es poden agrupar en declaracions trimestrals, el seu termini de presentació serà:

  1. Si és amb resultat a ingressar: els 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en relació amb les rendes la data de meritació estigui compresa en el trimestre natural anterior.

La Domiciliació del pagament del deute tributari: en el cas de presentació telemàtica, podrà domiciliar-se entre l'1 i el 15 dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener.

  1. Si és amb resultat de quota zero: entre l'1 i el 20 de gener de l'any següent al de meritació de les rendes declarades.
  2. Si és a retornar: a partir de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació de les rendes declarades i dins el termini de quatre anys comptats des del terme del període de declaració i ingrés de la retenció.
IRNR del lloguer d'un immoble

Com a resident a andorra, o andorrà, has de declarar l'IRNR si tens una propietat arrendada a Espanya.

Com declarar l'IRNR

Pel que fa als impresos per a declarar les rendes derivades del lloguer s’ha de declarar mitjançant presentació del Model 210 agrupant-hi totes les rendes derivades dels arrendaments i que s’hagin meritat en el mateix trimestre natural.


Cas pràctic:

El Miquel i la Maria que anteriorment van adquirir la vivenda a Cadaqués decideixen posar a lloguer el pis ja que aquest any han decidit no passar-hi l’estiu. El preu de lloguer que volen mensualment és de 1.000 euros i el posaran a disposició entre l’1 de juliol i el 30 de setembre del 2017.

Quines rendes hauran de declarar i com ho han de fer?

En aquest cas, cal distingir entre 2 tipus de declaracions.

Per una banda, tenim les rendes imputades per ús propi que aniran de l’1 de gener fins al 30 de juny del 2017 i de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre del 2017.

Per altra banda, tenim les rendes derivades del lloguer compreses entre l’1 de juliol del 2017 fins al 30 de setembre del 2017.

  • Imputació de rendes

El Miquel i la Maria hauran de declarar durant l’any natural següent (2018) i abans de finalitzar l’any, l’aplicació del 24% sobre la resultant del valor cadastral pel percentatge que els hi pertoqui (veure cas anterior).

En aquest cas si fos amb valor revisat:

100.000 euros * 1.1% * ( 6 + 0 + 3 ) / 12 = 825 euros *24 % = 198 euros.

És a dir, que cada un hauria d’ingressar 99 euros mitjançant el formulari 210.

  • Imputació dels lloguers

La suma del lloguer percebut seria de 1.000 * 3 = 3.000 euros.

A aquest import s’hi hauria d’aplicar el 24%: 3.000 * 24% = 720 euros.

Cada un haurà doncs de declarar mitjançant formulari 210 abans del 20 d’octubre del 2017 la quantitat de 360 euros. En cas de presentació telemàtica hauria de ser abans del 15 d’octubre del 2017.

Fes que se sàpiga!

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari