CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Aprovat el Pla General de Comptabilitat i altres decrets

El passat 6 d’abril del 2022 es van publicar al Bopa els següents decrets:

Els principals punts que cal ressaltar d’aquests decrets són els següents:

1. Pel decret 119/2022 la modificació de l’article 16 destaca que:

 1. Els empresaris que presentin els comptes anuals mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària han de conservar els documents que formen els comptes anuals, degudament signats, a la seu de l’empresari durant sis anys des de la seva aprovació. Els documents que es conservin poden estar signats de forma manuscrita o de forma electrònica amb els certificats electrònics oportuns.
 2. El dipòsit de comptes anuals s’han de presentar mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària de de forma telemàtica, mitjançant la presentació dels formularis, aprovats pel Ministeri encarregat de les finances, que contenen la informació que recullen els documents que formen els comptes anuals, als quals es podran adjuntar altres documents que escaiguin.

Pel mateix decret 119/2022 s’introdueix l’article 16bis (Dipòsit de comptes anuals fiscalment prescrits) on els punts més importants són:

1. Per a aquells exercicis fiscalment prescrits, només es podrà presentar d’una de les formes següents:

a) De forma presencial, mitjançant la presentació a les oficines del Servei de Tràmits del formulari V5T001 (Dipòsit de comptes anuals d’empresaris).

 b) De forma electrònica, mitjançant el dipòsit dels fitxers dels comptes al lloc web habilitat: www.e-tramits.ad.

2. Els fitxers dels comptes anuals als quals fa referència la lletra b d’aquest apartat, han de ser en format PDF i han d’estar signats electrònicament per tots i cadascun dels administradors mitjançant els certificats electrònics oportuns. No serà vàlid el dipòsit en format electrònic combinant signatures manuscrites i signatures electròniques dels seus administradors.

En el mateix decret 119/2022 també en destaquen les disposicions transitòries:

 1. Disposició transitòria primera
  - Aquest Decret no resulta d’aplicació per a aquells empresaris que hagin presentat els comptes anuals abans de la seva entrada en vigor.
 2. Disposició transitòria segona
  - Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, no hagin presentat els comptes anuals dels exercicis comptables finalitzats abans del 31 de desembre del 2021, han de presentar els comptes anuals tal com estableix l’article 2 d’aquest Decret.
 3. Disposició transitòria tercera
  - Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, hagin formulat els comptes anuals amb els models abreujats o normals, i els presentin abans de l’1 de juny del 2022, poden presentar els comptes anuals d’acord l’article 2 d’aquest Decret.
 4. Disposició transitòria quarta
  - Fins a l’habilitació de la presentació dels comptes anuals mitjançant l’oficina virtual de l’Administració Tributària, els empresaris persones físiques que, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, presentin o hagin presentat l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als exercicis comptables finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021 han de presentar els comptes anuals, tal com estableix l’article 2 d’aquest Decret.

2. Del decret 120/2022 hi ha molts canvis significatius en l’aprovació del nou PCG d’Andorra quedant derrogat l’anterior:

A. Disposició transitòria primera

 • Aquest Decret no resulta d’aplicació per a aquells empresaris que hagin presentat els comptes anuals abans de la seva entrada en vigor.

B. Disposició transitòria segona

 • Per al primer any d’aplicació d’aquest reglament, els empresaris persones físiques, que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret no hagin presentat els comptes anuals, i tinguin una xifra total anual d’ingressos inferior a 150.000 euros, poden presentar la memòria abreujada dels comptes anuals indicant-ne únicament les notes 1, 2, 11 i 12.Anteriorment no tenien la obligació de presentar els comptes els empresaris persones físiques que tenien una xifra total d’ingressos inferior a 150.000 euros. El que fa que aquest canvi sigui molt significatiu.>Les notes 1, 2, 11 i 12 fan referència a : Naturalesa i activitat de l’empresari, Bases de presentació, situació fiscal i altres consideracions i fets posteriors.

C. Disposició transitòria tercera

 • Els empresaris que no hagin presentat els comptes anuals dels exercicis comptables finalitzats abans del 31 de desembre del 2021, han de presentar els comptes anuals d’acord amb els models establerts a l’anterior normativa.

D. Disposició transitòria quarta

 • Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, hagin formulat els comptes anuals, amb els models abreujats o normals i els presentin abans de l’1 de juny del 2022, poden presentar els comptes anuals d’acord amb els models abreujats o normals de l’anterior normativa.

E. La modificació en el cas del model la memòria abreujada hi ha les modificacions significatives següents:

» En les bases de presentació: e) En cas que els comptes anuals no s’elaborin sota el principi d’empresa en funcionament, aquest fet ha de ser objecte de revelació explícita.
»
En l’immobilitzat intangible, tangible i inversions immobiliàries i actius financers
»La nota 9 que anteriorment eren les existències desapareix per fer part d'una nota conjunta dels ingressos i despeses i es substitueix per la de passius financers.
»Es suprimeix la nota de les provisions, la de patrimoni net i també la d’empreses vinculades.
»
La nota 10 que abans recollia només les despeses de personal recull ara els següents punts:

 1. Distribució de l’import net de la xifra de negocis corresponents a les activitats ordinàries de l’empresari per categoria d’activitats, així com per mercats geogràfics, en la mesura que, des del punt de vista de l’organització de la venda de productes i de la prestació de serveis corresponent a les activitats ordinàries de l’empresari, aquestes categories i mercats difereixen d’una forma considerable.
 2. Desglossament dels comptes i variació d’existències, de mercaderies i de primeres matèries i altres matèries consumibles, dins de la partida
 3. Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials, del model de comptes de pèrdues i guanys, desglossades per país d’origen.
 4. Desglossament de les altres despeses per país d’origen.
 5. Desglossament de la partida “Despeses de personal” distingint sous, salaris i assimilats. - Càrregues socials, distingint entre aportacions i dotacions per pensions i altres càrregues socials. (ja existent anteriorment)
 6. Desglossament de l’import de les retribucions meritades del personal assalariat i del personal no assalariat (empresari, activitat econòmica per compte propi i membres del consell d’administració). (ja existent anteriorment)
 7. Destinació a Andorra o a l’exterior.
 8. Nombre mitjà de treballadors durant l’exercici, distribuït per categories (professional i contractual).
 9. Hores treballades

4. Del decret 124/2022 del 30 de març de 2022, es modifica l’article 35 del reglament de l’IS:

 1. Els obligats tributaris han de presentar i subscriure la declaració per aquest impost el mes següent als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, amb els formularis, en el lloc i de la forma que estableixi el ministeri encarregat de les finances. La declaració es pot presentar en els sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, sense que això tingui, però, efectes sobre els terminis d’ingrés o de devolució del deute tributari.

5. Del Decret 131/2022 del 30 de març de 2022 destaquem la disposició transitòria quarta:

A. Disposició transitòria quarta

 • La certificació a la qual fan referència els apartats 1 b) i 5 de l’article 1 d’aquest Decret no cal que sigui signada electrònicament durant el primer any d’aplicació d’aquest Decret.
Fes que se sàpiga!

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari