CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Impost taxa turística Andorra

Impost de la taxa turística a Andorra

El passat 22 de juny de 2022 va sortir publicada la llei 19/2022 del 9 de juny que regula l’impost sobre les estades en allotjaments turístics que modifica la anterior llei 16/2017 del 13 de juliol de 2017 per als mateixos allotjaments turístics. La coneguda com la taxa turística.

Igualment el passat 1 de juliol va sortir publicat el decret 272/2022 del 29 de juny en relació al reglament de l’impost anteriorment esmentat i finalment amb l’ordre ministerial del 29/06/2022 s’aprova el formulari 001-R per l’alta censal per aquest impost.

A continuació fem una breu exposició dels conceptes més importants que tenen a veure amb l’impost de la taxa turística a Andorra.

Què és la taxa turística d’Andorra?

La taxa turística és un impost que s'afegeix al preu de l'allotjament a hotels, apartaments, càmpings i/o tot altre tipus d’allotjament que pot ser assimilat a aquest tipus de servei exceptuant les àrees d’acollida de caravanes.

Taxa turística Andorra

Qui està exempt de la taxa turística a Andorra?

a) Les estades de residents andorrans.
b) Les estades de menors de 16 anys.
c) Per a les estades d’una durada superior a 7 dies en un mateix allotjament turístic, a partir del vuitè dia.
d) Les estades que es facin en mèrits d’una decisió dels serveis socials de Govern.
e) Les estades que es facin per causa de força major, dictada a proposta del ministeri encarregat del turisme i aprovada pel Govern.
f) Les estades en allotjaments categoritzats com a cases de colònies i albergs d’acord amb la legislació vigent en matèria d’allotjament turístic, quan estiguin organitzades o promocionades, totalment o parcialment, per entitats públiques andorranes.

Per al gaudiment i aplicació de les exempcions establertes cal acreditar documentalment la concurrència de les circumstàncies que hi donen dret, d’acord amb el que sigui establert reglamentàriament.

L’aplicació de l’exempció prevista per als menors de 16 anys queda condicionada a l’exhibició dels documents que acreditin l’edat del menor, com el document d’identitat, el passaport, el llibre de família o altres documents anàlegs, o per qualsevol altre mitjà de prova admès en dret. En el cas de menors de 16 anys que no disposin de document identificatiu, s’admet també la declaració responsable del progenitor o progenitora, tutor o tutora o acompanyant major d’edat.

Qui serà obligat tributari de l’impost de la taxa turística a Andorra?

Estaran obligats a fer efectiu el pagament d’aquest impost tota persona que faci una estada en els allotjaments subjectes a aquest impost ja tinguin la condició de persona física o jurídica.

No obstant serà el negoci qui haurà de complir amb les obligacions materials i formals per fer efectiu l’ingrés d’aquest impost.

Es presumeix, llevat de la presentació d’una prova que ho contradigui, que la persona titular de la llicència de turisme és qui explota l’allotjament turístic, convertint-se així, també, en responsables solidaris d’aquest impost en cas de no fer-ne el seu ingrés.

Quan s’ha de meritar l'impost de la taxa turística?

L’impost es merita a l’inici de l’estada en els allotjaments turístics. Per tant des del moment que s’enregistra i es posa a disposició l’establiment a la persona.

Com es calcula la quota de tributació d’aquest impost?

L’impost es calcula en funció del nombre de dies d’estada o fracció pel tipus de gravamen corresponent segons el tipus d’allotjament turístic i d’acord amb les tarifes següents:


Categoria de l’allotjament turístic Tarifa (euros)
Allotjaments turístics de 5 estrelles 3,00
Allotjaments turístics de 4 estrelles / 4 espigues 2,00
Habitatges d’ús turístic 2,00
Allotjaments turístics de 2 o 3 estrelles / 2 o 3 espigues o en procés de classificació 1,50
Resta d’allotjaments turístics 1,00

IMPORTANT:

Cal recordar que per les persones que estiguin subjectes a l’impost general indirecte, caldrà aplicar l’IGI sobre la tarifa donat que es grava sobre una prestació de servei i aquesta serà del 4,5%.

Exemple:

P: Una persona física s’ha allotjat  en un Hotel de 5 estrelles per 2 nits, quin és l’impost que ha de pagar?

R: La persona física haurà de satisfer l’import total de 6,27 euros (2nits x 3 euros x 1,045 d'igi).

Quan entrarà en vigor aquest impost?

Aquest impost s’aplica des del passat 1 de juliol de 2022.

Com es gestiona l’autoliquidació d’aquest impost?

Entre el dia 1 i el 14 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, el ministeri encarregat de les finances emetrà una proposta de liquidació de l’impost partint de les dades del Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) en què s’informa de la quota de l’impost corresponent al trimestre natural anterior, que pot validar o modificar mitjançant la presentació de la declaració.

Estan obligats a presentar i subscriure la declaració per aquest impost entre el dia 15 i el darrer dia dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, de les quotes meritades i exigibles durant el trimestre natural anterior.

No obstant això,  si s’ha presentat la declaració de baixa del Registre d’allotjaments turístics per a tots els allotjaments turístics dels quals és titular, pot presentar la declaració de l’impost amb anterioritat als terminis establerts.

El mitjà de pagament es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, transferència o bé la passarel·la de pagament de l’Oficina Virtual.

Important: El representants dels negocis que siguin titulars d’un allotjament turístic han de presentar la declaració d’alta al ROAT mitjançant el formulari 001-R abans de l’1 d’octubre del 2022.

Fes que se sàpiga!