CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
IRNR, Impost sobre la Renda dels No Residents sense establiment permanent a Espanya

IRNR, imputació de les rendes immobiliàries per a Residents fiscals Andorrans que disposin d’una vivenda a Espanya declarada com a no residents

Molt sovint els residents Andorrans adquireixen una segona residència a Espanya, ja sigui de forma directa (compravenda) o bé de forma indirecta (herència, donació..) per gaudir de les seves vacances o per esvair-se de l’entorn d’Andorra. En molts casos, al residir en un altre país (Andorra) ens oblidem de contribuir als impostos directes que vénen imputats al fet de disposar d’un immoble en territori espanyol. Dit d'una altra manera, se'ns pot passar per alt pagar l'Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR).

Per això volem informar-vos de quines obligacions tributàries recauen als propietaris dels béns immobles situats en territori espanyol.

Quan haig de declarar l’IRNR a Espanya?

En base a la legislació espanyola sobre la imputació de les rendes immobiliàries, els requisits que ha de complir l'immoble perquè tributi són els següents:

 1. Que es tracti d’un bé immoble urbà i no es trobi lligat a activitats econòmiques.
 2. Que es tracti d'un immoble rústic amb una construcció que no resulti indispensable per al desenvolupament d'explotacions agrícoles, forestals o ramaderes.
 3. Que no generi rendiments de capital com a conseqüència de l'arrendament de béns immobles, negocis o mines o de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles.
 4. Que no constitueixi l'habitatge habitual del contribuent. A aquests efectes, s'entén que formen part de l'habitatge habitual del contribuent les places de garatge adquirides conjuntament amb l'immoble fins a un màxim de dos.
 5. Que no es tracti de sòl no edificat, immobles en construcció ni d'immobles que, per raons urbanístiques, no siguin susceptibles d'ús.

Si el seu immoble compleix alguns d’aquests requisits, aleshores serà imposable.

Com es tributa l’Impost sobre la Renda dels No Residents?

La renda imputable per a cada immoble urbà es realitza mitjançant l'aplicació dels següents percentatges:

 • Amb caràcter general s'aplicarà el 2% sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
 • L’1,1 % per a aquells immobles on el valor cadastral hagi estat revisat, modificat o determinat mitjançant un procediment de valoració col·lectiva que hagi entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
 • Per a aquells immobles que no tinguin valor cadastral o no hagin estat notificats al contribuent a la data de meritació del impost el percentatge del 1,1 % s'aplicarà sobre el 50% del major dels següents valors:
 1. El comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs.
 2. El preu, contraprestació o valor de l'adquisició.

Quan un immoble s'adquireixi o transmeti en el transcurs d'un exercici o hagi estat arrendat o afecti a una activitat econòmica durant part d'un any, així com en els altres supòsits en què l'immoble hagi estat a disposició dels seus propietaris o usufructuaris únicament durant part d'un exercici, la renda imputable serà la que proporcionalment correspongui al nombre de dies compresos en aquest període.

En aquest supòsit la imputació l’haurà d'efectuar el titular del dret real, aplicant el percentatge del 2% ó 1,1%, segons escaigui, al resultat de prorratejar el valor cadastral del bé immoble en funció de la durada anual del període d'aprofitament.

Quan la titularitat d'un bé immoble correspongui a diverses persones, la imputació de la renda que es derivi del mateix es considerarà obtinguda per cadascuna d'elles en proporció a la seva participació en la titularitat.

IRNR Andorra

Quan s'adquireix un immoble a l'estranger cal tenir en compte l'IRNR

Exemple d'aplicació de l'IRNR

En Miquel i la seva dona la Maria, tots dos residents a Andorra, adquireixen l’1 de març del 2016, a titulació compartida, un bé immoble situat a la costa brava (Cadaqués) per passar-hi les vacances d'estiu (no és un habitatge habitual) per un valor cadastral de 100.000 euros. Quina serà la contribució que hauran de pagar el Miquel i la Maria a la Hisenda Espanyola?

Càlcul:

 • Si el valor cadastral ha estat revisat:

100.000 x (12-3)/12 x 1,1% = 641,66 euros

 • Si el valor cadastral no ha estat revisat:

100.000 x (12-3)/12 x 2% = 1.166,66 euros

Com que tenen la titularitat compartida, cadascun haurà d’imputar el 50% del valor, és a dir, 320,83 euros en el primer cas o bé 583,33 euros en el segon.

Aquesta és la quantitat que estan obligats a declarar, que no a pagar. A l’esmentat import caldrà aplicar-hi l’Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR) que és del 24% sobre el resultant. El resultat sortint serà la quantitat final a pagar. És a dir:

641,66 x 24% = 153,99 euros ó 1.166,66 x 24% = 279,99 euros

Com i quan hauran de liquidar els impostos el Miquel i la Maria?

La imputació de la renda es meritarà per l’any en curs, és a dir, des de l’1 de març del 2016 fins a finalitzar l’any natural el 31 de desembre de 2016.

A partir d’aquesta data, és a dir, des de l’1 de gener del 2017 i abans que finalitzi l’any natural, cada un haurà d’ingressar les presumptes rendes obtingudes a la hisenda pública espanyola, que en el cas que sigui domiciliada, haurà de ser abans del 27 de desembre.

En el pròxim post explicarem el cas en què el Miquel i la Maria decideixen posar a lloguer el pis de Cadaqués durant els mesos en els quals viuen a Andorra.

Fes que se sàpiga!

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari